یکشنبه 01/7/3

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین 1397/9/1

جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین با هدف گزارش فعالیتهای انجام شده تا آن تاریخ و تغییرات دوره ای جدید در اعضای هیئت مدیره و مدیریت عامل موسسه برگزار گردید.
در این جلسه از جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی از زحمات شایان و بی وقفه و دلسوزانه در سمت مدریت عاملی موسسه نورالثقلین تقدیر و تشکر به عمل آمد و جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی هاشمی به عنوان مدیر عامل جدید موسسه انتخاب گردید

bty

اعضای هیأت مدیره و سمت آنها :
1- حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد حاجی ابوالقاسم دولابی رئیس هیئت مدیره.
2- حجت الاسلام والمسلمین آقای سید مهدی هاشمی عضو اصلی هیئت مدیره ومدیرعامل.
3- حجت الاسلام والمسلمین آقای علی قاسمی عضو اصلی هیئت مدیره.
4- آقای علی صالح عضو اصلی هیئت مدیره.

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین 1397/9/1

جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین با هدف گزارش فعالیتهای انجام شده تا آن تاریخ و تغییرات دوره ای جدید در اعضای هیئت مدیره و مدیریت عامل موسسه برگزار گردید.
در این جلسه از جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی از زحمات شایان و بی وقفه و دلسوزانه در سمت مدریت عاملی موسسه نورالثقلین تقدیر و تشکر به عمل آمد و جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی هاشمی به عنوان مدیر عامل جدید موسسه انتخاب گردید

bty

اعضای هیأت مدیره و سمت آنها :
1- حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد حاجی ابوالقاسم دولابی رئیس هیئت مدیره.
2- حجت الاسلام والمسلمین آقای سید مهدی هاشمی عضو اصلی هیئت مدیره ومدیرعامل.
3- حجت الاسلام والمسلمین آقای علی قاسمی عضو اصلی هیئت مدیره.
4- آقای علی صالح عضو اصلی هیئت مدیره.