یکشنبه 01/9/13

برگزاری دوره های مجازی تفسیر قرآن کریم وحفظ موضوعی قرآن کریم

دو دوره مجازی تفسیر دوساله کل قران کریم و حفظ موضوعی قران کریم با تدریس استاد بزرگوار حجت الاسلام هاشمی در روزهای زوج در حال برگزاری است

برگزاری دوره های مجازی تفسیر قرآن کریم وحفظ موضوعی قرآن کریم

دو دوره مجازی تفسیر دوساله کل قران کریم و حفظ موضوعی قران کریم با تدریس استاد بزرگوار حجت الاسلام هاشمی در روزهای زوج در حال برگزاری است