دوشنبه 01/7/4

برگزاری نشست اعضای موسسه

در این نشست که به صورت هفتگی و با حضور مدیر عامل موسسه ،معاون آموزش،معاون پژوهش،کارشناسان مالی ،اداری وپشتیبانی ،مدیران کارگروه های حدیث ،حفظ ،تفسیر وکودک برگزار میشود به گزارش فعالیت های اعضا در یک هفته اخیر و برسی امور جاری و پروژه های در دست اقدام پرداخته میشود.

برگزاری نشست اعضای موسسه

در این نشست که به صورت هفتگی و با حضور مدیر عامل موسسه ،معاون آموزش،معاون پژوهش،کارشناسان مالی ،اداری وپشتیبانی ،مدیران کارگروه های حدیث ،حفظ ،تفسیر وکودک برگزار میشود به گزارش فعالیت های اعضا در یک هفته اخیر و برسی امور جاری و پروژه های در دست اقدام پرداخته میشود.