شنبه 01/9/12

مشق نور (دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن کریم) از چاپ خارج شد

مشق نور

دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن کریم

در فرایند حفظ کلام الهی یادآوری جایگاه کلمات قرآن، نقش به سزایی در سرعت انتقال و دسترسی به محفوظات دارد. چرا که هنگام حفظ با اتکاء به حافظه­ ی بصری ناخودآگاه صفحه­ ای همانند صفحه­ ای که تکرار آیات از روی آن انجام گرفته در ذهن حافظ نقش می­بندد. کلمات و آیات با نظمی همچون صفحه­ ی قرآن واقعی در ذهن تصویرگری می­شود. در فرایند بازخوانی حافظه و مرور آیات، گویا مصحفی در ذهن حافظ گشوده شده و آیات را از روی آن می­خواند.

در این دفتر سعی شده است با شبیه سازی این مصحف و ارائه تمرین هایی حافظه بصری حافظ در یادآوری جایگاه آیات و لغات تقویت گردد.

این اثر در 24 جلد به روش سوره محور توسط مرکز نشر آیه نور موسسه نورالثقلین به چاپ رسیده است.

علاقمندان جهت تهیه این اثر به فروشگاه سایت مراجعه و یا باشماره 02537839474 تماس حاصل نمایند.

مشق نور (دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن کریم) از چاپ خارج شد

مشق نور

دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن کریم

در فرایند حفظ کلام الهی یادآوری جایگاه کلمات قرآن، نقش به سزایی در سرعت انتقال و دسترسی به محفوظات دارد. چرا که هنگام حفظ با اتکاء به حافظه­ ی بصری ناخودآگاه صفحه­ ای همانند صفحه­ ای که تکرار آیات از روی آن انجام گرفته در ذهن حافظ نقش می­بندد. کلمات و آیات با نظمی همچون صفحه­ ی قرآن واقعی در ذهن تصویرگری می­شود. در فرایند بازخوانی حافظه و مرور آیات، گویا مصحفی در ذهن حافظ گشوده شده و آیات را از روی آن می­خواند.

در این دفتر سعی شده است با شبیه سازی این مصحف و ارائه تمرین هایی حافظه بصری حافظ در یادآوری جایگاه آیات و لغات تقویت گردد.

این اثر در 24 جلد به روش سوره محور توسط مرکز نشر آیه نور موسسه نورالثقلین به چاپ رسیده است.

علاقمندان جهت تهیه این اثر به فروشگاه سایت مراجعه و یا باشماره 02537839474 تماس حاصل نمایند.