سه شنبه 98/2/31

چاپ دوم کتاب ذکر مبارک به بازار آمد

جلد اول کتاب ذکر مبارک که تیرماه سال 1393 چاپ اول خود را تجربه کرده بود با ویرایشات و باز بینی جدید توسط مرکز نشر ایه نور مجددا به چاپ رسید.

چاپ دوم کتاب ذکر مبارک به بازار آمد

جلد اول کتاب ذکر مبارک که تیرماه سال 1393 چاپ اول خود را تجربه کرده بود با ویرایشات و باز بینی جدید توسط مرکز نشر ایه نور مجددا به چاپ رسید.