یکشنبه 98/3/26

همکای موسسه نورالثقلین با شبکه قرآن سیما

طرح بزرگ قرآنی۱۴۴۹ با شعار قرآن کتاب زندگی و در ادامه طرح های موفق قرآنی۱۴۴۱ تا ۱۴۴۸ طراحی شده است. در این طرح، به حفظ و درک محتوای یکی از پرفضیلت ترین سُوَر قرآن (سوره یس) پرداخته شده است.
تلاش شده است تا در هردرس، یک تا دو آیه انتخاب و شرح داده شود تا حفظ آن برای عموم مشتاقان معارف قرآنی مقدور باشد. مفاهیم و محتوای این مطالب، از تفاسیر معتبر استخراج شده و تلاش گردیده از نظرات مشترک میان مفسران استفاده شود.
گفتنی است به منظور بهره حداکثری عموم مشتاقان قرآنی، در انتهای کتاب، بخشی به تبیین اهمیت و روش حفظ قرآن اختصاص داده شده است.

همکای موسسه نورالثقلین با شبکه قرآن سیما

طرح بزرگ قرآنی۱۴۴۹ با شعار قرآن کتاب زندگی و در ادامه طرح های موفق قرآنی۱۴۴۱ تا ۱۴۴۸ طراحی شده است. در این طرح، به حفظ و درک محتوای یکی از پرفضیلت ترین سُوَر قرآن (سوره یس) پرداخته شده است.
تلاش شده است تا در هردرس، یک تا دو آیه انتخاب و شرح داده شود تا حفظ آن برای عموم مشتاقان معارف قرآنی مقدور باشد. مفاهیم و محتوای این مطالب، از تفاسیر معتبر استخراج شده و تلاش گردیده از نظرات مشترک میان مفسران استفاده شود.
گفتنی است به منظور بهره حداکثری عموم مشتاقان قرآنی، در انتهای کتاب، بخشی به تبیین اهمیت و روش حفظ قرآن اختصاص داده شده است.