پنجشنبه 97/9/1

جلسه ماهانه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین برگزار شد

جلسه هیات مدیره موسسه نورالثقلین که به صورت ماهانه برگزار میشود دیشب با حضور مدیران و کارشناسان موسسه برگزار شد.

در این جلسه که با دستور گزارش فعالیتهای یک ماهه کارگروه های موسسه برگزار شده بود به ارائه روند عملکرد کارگروه حفظ در مورد نرم افزار تخصصی حفظ قرآن کریم و بررسی آن پرداخته شد

آقای سید قاسم سیدیان مدیر این کار گروه ضمن رضایتبخش بودن روند موجود ، پیشبینی کرد تا اواخر نیمه اول سال آینده این نرم افزار آماده عرضه به بازار شود.

یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه ،فعالیت جدی تر کارگروه حدیث در به سرانجام رساندن پروژه های خود ازجمله پروژه با اهمیت درسنامه احادیث اهل بیت علیهم السلام بود.

جلسه ماهانه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین برگزار شد

جلسه هیات مدیره موسسه نورالثقلین که به صورت ماهانه برگزار میشود دیشب با حضور مدیران و کارشناسان موسسه برگزار شد.

در این جلسه که با دستور گزارش فعالیتهای یک ماهه کارگروه های موسسه برگزار شده بود به ارائه روند عملکرد کارگروه حفظ در مورد نرم افزار تخصصی حفظ قرآن کریم و بررسی آن پرداخته شد

آقای سید قاسم سیدیان مدیر این کار گروه ضمن رضایتبخش بودن روند موجود ، پیشبینی کرد تا اواخر نیمه اول سال آینده این نرم افزار آماده عرضه به بازار شود.

یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه ،فعالیت جدی تر کارگروه حدیث در به سرانجام رساندن پروژه های خود ازجمله پروژه با اهمیت درسنامه احادیث اهل بیت علیهم السلام بود.